Responsive image

Abgeschlossene Forschungsprojekte

Extraktionsverfahren bioaktiver Naturstoffe aus Hopfen (ExBiNaH)
Laufzeit: 01.03.2015 - 31.12.2018
Projektleitung an der HSWT: Prof. Dr. Herbert Riepl, Prof. Dr. Klaus Menrad
Ernährung Extraktion Hopfen Qualitative Analyse